Tilastot ja raportointi

TILASTOINTI JA RAPORTOINTI
TOIMINNAN SEURANTAA VARTEN

DomaCareen sisäänrakennetun tilastointiosion avulla voi kerätä monipuolisesti erilaisia yhteenvetoja ja raportteja toiminnan kannalta tärkeistä tiedoista. Saat tilastointiosion kautta mm. käyttöasteet, asiakasmäärät, asiakasprofiilit ja hoitoilmoitukset.

Johdon raportointi

DomaCaresta saadaan tilastotietoa toiminnan johtamiseen erillisen tilastomoduulin avulla. Sen kautta voidaan ohjata reaaliaikaista tietoa esim. yksiköiden käyttöasteesta aluejohtajien sähköpostiin, sekä koota erilaisia toiminnan taloudellisia ja laadullisia mittareita DomaCare-extranet -osioon.

DomaCaresta saa tietoa myös ulkopuolisiin järjestelmiin. Olemme toteuttaneet integraatiot mm. IMS -toimintajärjestelmään ja Qlikview -tilastojärjestelmään. Liityntöjen avulla tietoja voidaan yhdistää eri lähteistä selkeiksi kokonaisuuksiksi.

RAI ja terveystietojen hyödyntäminen

DomaCaressa on otettu käyttöön myös RAI-toimintakykymittari. RAI on kansainvälisesti standardoitu erilaisiin kysymyskokonaisuuksiin pohjautuva toimintakykyarviointi, joka on kehitetty ensisijaisesti hoidon laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan. RAI:n avulla tehdään vaativia säännöllisiä ja strukturoituja tiedonkeruutoimenpiteitä asiakkaiden voinnista.

DomaCaren sisäinen RAI mahdollistaa toimintakykyarvion tekemisen asiakkaalle suoraan DomaCare-toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Tämä säästä työaikaa ja kehittää asiakastyön laatua merkittävästi. Kun RAI on integroitu tietojärjestelmään ja tietojen keruu pitkälle automatisoitu siirtyy tietojen käytettävyys täysin uudelle tasolle. Lääkitys ja terveystietojen lisäksi järjestelmä kerää tietoja RAI:n eri osioissa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi arviointipäivän lähestyessä hoitajilta kysytään automatisoidusti tärkeitä toimintakykyyn liittyviä asioita joita voidaan hyödyntää arviointia tehtäessä. Normaalisti työläs tietojenkeruuvaihe minimoidaan ja työaikaa säästyy varsinaiseen hoitotyöhön, mutta myös itse RAI-arvioinnista tulee tarkempi.

Lääkehoidon asiantuntijuutta

Lääkehoidon monipuolistuessa DomaCare on edelläkävijä lääkeseurannassa ja raportoinnissa. Useat vaikeisiin kiputiloihin tai ylivilkkauteen määrätyt lääkkeet sekä osa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä on säädelty laissa seurattaviksi lääkkeiksi. Tällöin lääkkeiden kulutuksesta tulee täyttää kulutusseurantakortti ja jokainen yksittäinen annos tulee kyetä identifioimaan.

Tätä varten DomaCare on tehnyt lääkehoito-osion, jossa tämä kaikki onnistuu täysin automatisoidusti. Lääkkeiden kulutus voidaan todentaa milligramman tarkkudella eikä hävikkiä pääse syntymään. Lisäksi seurantakortit voidaan helposti tulostaa arkistoitaviksi myöhempää tarkastusta ja lääkkeen määränneen lääkärin allekirjoitusta varten. DomaCare näyttää käyttäjälle automaattisesti viimeisimmät antotapahtumat, virheellisten annosten määrä vähenee ja potilasturvallisuus paranee merkittävästi.

Nyt voit siis siirtää vanhat käsintäytetyt kulutuskortit historiaan ja siirtyä digitaaliseen aikaan myös lääkekaapin käytön osalta!

Päätöksentuki

DomaCare integroituu sairaaloissa ja terveyskeskuksissa käytössä olevaan päätöksentuenjärjestelmään, jota kautta DomaCaren sisältämät terveys- ja lääkitystiedot voidaan analysoida asiakkaiden terveyden seurannan helpottamiseksi.

Integraatio tuo mukanaan laboratoriotulosten analysoinnin, Sfinx-lääkeinteraktiot sekä virtuaalisen terveystarkastuksen käyttöönne. Integraation käyttäminen edellyttää Terveysportti-lisenssiä laajennetuilla lääketiedoilla.

Päätöksentuki-integraatio on tällä hetkellä testausvaiheessa.

Lue DomaCaren muista monipuolisista ominaisuuksista täältä »

Voit tutustua asiakkaisiimme ja heidän kokemuksiinsa täällä »

HYÖDYLLISET
TILASTOT JA RAPORTOINTI

Tilastointia voit käyttää mm. seuraavanlaisesti

  • Kaikki tieto on tilastoitavissa
  • Hoidon ja talouden tunnuslukujen yhdistäminen
  • Automaattisten käyttöasteraporttien tilausmahdollisuus suoraan sähköpostiin
  • Johdon käyttöön täysin muokattavissa oleva extranet
  • Asiakkaan tilaamat yhteenvedot, esim. laskutetut vuorokaudet karenssit huomioiden
  • Hoitoilmoitukset ja muut vaadittavat raportit
  • Räätälöintiesimerkki: Listaus asiakkaista joista ei ole halutuilla otsikoilla kirjauksia edelliseen 72 tuntiin
  • Kotihoidon asiakkaiden luona käyneiden eri hoitajien lukumäärä per kuukausi
  • Suunnitellut ja toteutuneet tunnit jaettuna kotihoidon, kotisairaanhoidon ja siivouspalveluiden suhteen asiakkaittain